Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gâdinți, pentru perioada 2021-2027

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și a Primăriei Comunei Gâdinți și reflectă atitudinea întregii comunități cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021-2027. Ca parte a comunității europene, comuna Gâdinți trebuie să adopte și să implementeze o viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu. Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei Gâdinți a constat în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat consensul asupra priorităților de dezvoltare ale comunei, în definirea direcțiilor de acțiune strategică, pe perioada 2021 – 2027 și în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementarii strategiei, dar mai ales în orientarea populației, în special cea tânără, pe canalizarea propriilor nevoi pe alte direcții de dezvoltare decât cele strict legate de infrastructura de bază (apă, canalizare, străzi). Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și cu planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european. De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborării acestui document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și nu numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.

Obiectivul general al strategiei comunei Gâdinți îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănatos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei.

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Gâdinți a constat în
parcurgerea a trei etape principale:
 • Etapa de Analiză
  Colectarea datelor utilizând toate sursele posibile (analiza situației existente, consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte documente care conțin informații relevante) cât și analiza documentelor programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene și naționale, regionale, județene; a fondurilor, programelor operaționale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă și integrată. Ca urmare va avea loc crearea si dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor comunității, precum și evaluarea potențialului local. Identificarea și evaluarea punctelor tari și a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației existente, iar oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte și mobilizarea resurselor si eforturilor pentru atingerea lor.
 • Etapa de elaborare a strategiei
  În funcție de datele culese și problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen scurt și mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul strategiei și se va proceda la elaborarea acesteia. Această etapa este cea mai însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunități, de la membrii persoane fizice la organizații publice și private și aleșii locali.
 • Etapa de implementare și evaluare a strategiei de dezvoltare locală
  Aceasta va include elaborarea portofoliului de proiecte. Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială Durabilă este axată pe urmatoarele direcții de acțiune:
  – Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent structurat pe cele trei etape/faze de lucru.
  – Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării publice și stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu de interes. Din aceste grupe de lucru vor face parte atât reprezentanții primăriei, consilieri locali, cât și agenți economici, ONG-uri și persoane fizice interesate. Aceste grupe de lucru vor dezbate în cadrul reuniunilor de lucru ce vor fi organizate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei.
  – Monitorizarea și evaluarea permanentă a procesului de elaborare și dezvoltare a strategiei în vederea asigurării calității lucrării, corectitudinii datelor și informațiilor incluse și aplicarea eventualelor revizuiri/modificări care se impun.
 • Dotarea cu echipamente IT – hardware, software, licențe; 
 • Dotarea cu echipamente pentru protecție civilă; 
 • Achiziționare sisteme și programe informatice pentru compartimente;
 • Achiziționarea de servicii publicitare pentru promovarea obiectivelor din comună;
 • Achiziționare sistem de alarmare; 
 • Dotare SVSU prin construirea unei remize și achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor;
 • Programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe informatice pentru menținerea înregistrărilor (cadastru, taxe și impozite, evidența populației etc.)
 • Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiții ale comunității și pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public;
 • Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare comunitară;
 • Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea acestora;
 • Instalarea punctelor de Internet Wifi gratuit în toate punctele publice;
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special:
 • Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
 • Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin;
 • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)
 • Introducerea rețelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și instituțiilor;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă;
 • Extinderea sistemului de canalizare ape uzate;
 • Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți patogeni.
Sari la conținut