Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

 • Dotarea cu echipamente IT – hardware, software, licențe; 
 • Dotarea cu echipamente pentru protecție civilă;
 • Achiziționare sisteme și programe informatice pentru compartimente;
 • Achiziționarea de servicii publicitare pentru promovarea obiectivelor din comună;
 • Achiziționare sistem de alarmare; 
 • Dotare SVSU prin construirea unei remize și achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor;
 • Programe de perfecționare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe informatice pentru menținerea înregistrărilor (cadastru, taxe și impozite, evidența populației etc.)
 • Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investiții ale comunității și pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public;
 • Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și pentru pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru dezvoltare comunitară;
 • Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea cetățenilor la luarea deciziilor și implicarea acestora;
 • Instalarea punctelor de Internet Wifi gratuit în toate punctele publice;
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special:
 • Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
 • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
 • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc);
 • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
 • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
 • Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin;
 • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)
 • Introducerea rețelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor energetice ale populației și instituțiilor;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă;
 • Extinderea sistemului de canalizare ape uzate;
 • Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți patogeni.
 • ,,SISTEM VIDEO ÎN COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ” – Proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării la Grupul de Acțiune Locală ,,Podișul de Nord al Bârladului” cu sediul în Comuna BÎRA , județul Neamț. Proiectul a obținut punctajul și finanțarea prin AFIR, CR FIR 1 Nord-Est Iași, în data de 28.03.222 semndndu-se contractul de finanțare în valoare de 282 553,25 lei, echivalentul a 57 093 Euro. În acest moment proiectul seaflă în procedura de obținere a avizelor în vederea întocmirii Proiectului tehnic de execuție
 • ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ – FAZA II” – Proiectul a fost depus în vederea obținerii  finanțării la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Fondului de Mediu și se află în acest moment în procedura de evaluare.
 • ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ” – proiectul se află în prezent în procedură de semnare a contractului de finanțare la nivelul Agenției Fondului de Mediu și, pe parcursul anului 2022, acest proiect a beneficiat, din partea noastră de două contestații la procedura de evaluare motivate de o solicitare care nu exista în ghidul de finanțare la momentul depunerii.
 • ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Gâdinți,județul Neamț” – proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, se află în procedura de depunere a documentelor solicitate pentru semnarea contractului de finanțare. Proiectul este condiționat de obținerea autorizației de Gospodărirea Apelor pentru proectul inițial de înființare a rețelelor, precum și de găsirea unei surse alternative la sursa actuală de apă.
 • Modernizare străzi de interes local în comuna Gâdinți, județul Neamț” – proiect despus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, dar este condiționat la finanțare de montajul tuturor rețelelor de distribuție, conform Ghidului de finanțare.
 • ”ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ” – proiect aflat în procedura de emitere a certificatului de urbanism, nu există, în acest moment sursă, de finanțare.
 • ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT GÂDINȚI, COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ” ȘI ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT GÂDINȚI, COMUNA GÂDINȚI, JUDEȚUL NEAMȚ”.
 • Extindere sediu primărie în sat Gâdinți, comuna Gâdinți, jud. Neamț
 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Gâdinți
Sari la conținut